Jeste�my Polskim Uniwersytetem Na Obczy�nie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTA�CENIU POLAK�W NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualno�ci <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zak�ad�w <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Ko�o Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczy�nie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


REKRUTACJA- Aktualno�ci -KOMUNIKATY

REKRUTACJA NA ROK 2017/2018
[ Studia  Podyplomowe  w  Londynie ]


1 => Coaching
------
2 => Akademia Trener�w
------
3 => Interwencja Kryzysowa
------
4 => Psychologia Stosowana
------
5 => Seksuologia Spo�eczna
------
6 => Mediacje i Negocjacje
------
7 => Nauczanie J�zyka Polskiego
------
8 => Seminaria Doktoranckie
------
9 => PSYCHODIETETYKA
------
10 => ZDROWIE PUBLICZNE
------
11 => ZARZ�DZANIE OPIEK� NAD OSOBAMI STARSZYMI
------
12 => PSYCHOLOGIA BIZNESU w warunkach BREXIT

Zak�ad Psychologii Stosowanej


Zak�ad Bada� Nad Emigracj�


Zak�ad Dydaktyki Polonijnej


Zak�ad Wsp�czesnej
           Kultury Brytyjskiej


Zak�ad
           Wsp�czesnej Kultury Literackiej i Artystycznej


Zak�ad Kultur Mniejszo�ci
           Narodowych


Zak�ad Technik Komputerowych


Zak�ad Badawczo-Projektowy Budownictwa


Zak�ad
          Historii Techniki


Zak�ad Nauk o ZdrowiuPUNO 2017/2018: Nowy rok akademicki w Londynie

LONDYN, 13 pa�dziernika 2017

13 pa�dziernika 2017 odby�a si� inauguracja roku akademickiego 2017 / 2018 na Polskim Uniwersytecie Na Obczy�nie w Londynie. Uroczysto��, jak zwykle, mia�a miejsce w Polskim O�rodku Spo�eczno-Kulturalnym, kt�rego PUNO jest jedn� z Organizacji za�o�ycielskich. Sala Malinowa POSK wype�ni�a si� po brzegi - m.in. z racji tego, �e tegoroczn� Laureatk� doktoratu honoris causa naszej Uczelni zosta�a Anna Maria Sta�czyk, znana polska Pianistka, wyst�puj�ca od lat w najznamienitszych salach koncertowych �wiata. Laudacj� na jej cze�� przedstawi�a nasza Wirtuozka s�owa - prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk: tekst w pe�nej wersji... Wyk�ad inauguracyjny nt. przysz�o�ci Obywateli UE w UK po BREXIT wyg�osi� Prorektor PUNO ds. Prawnych i Wsp�pracy Mi�dzynarodowej - dr Waldemar Gontarski. Ca�o�ci towarzyszy�y nie mniej interesuj�ce wydarzenia w postaci debiutu w nowych rolach - odpowiednio: Rektora i Prorektora ds. Administracji i Finans�w, kt�re od nowego roku akademickiego obj�li prof. dr in�. Tomasz Ka�mierski oraz dr Gra�yna Czubi�ska. Gratulacje dla obojga Pa�stwa. Podzi�kowania wszystkim Pracownikom, a tak�e S�uchaczom PUNO za wk�ad w organizacj� rozpocz�cia roku akademickiego i - po prostu - za to, �e wsp�tworzycie z nami histori� polskiej nauki poza Polsk�. Tym bardziej to cenna wsp�praca, �e rok akademicki 2017 / 2018 jest pierwszym pe�nym rokiem, w kt�rym PUNO to akademicka instytucja badawcza na pe�nych prawach uczelni wy�szych w Unii Europejskiej. I zostajemy z tym nawet pomimo BREXIT!
PRZEM�WIENIE REKTORA: Pobierz...
RELACJA VIDEO: Zobacz...
REKRUTACJA: V edycja Nauczania

LONDYN, 28 wrze�nia 2017SZCZEGӣY: Zak�ad Dydaktyki Polonijnej
POBIERZ: Kwestionariusz osobowy... | Deklaracja wp�at czesnego...
Nowe kierunki studi�w podyplomowych ZNZ

LONDYN, 16 sierpnia 2017Zapraszamy na nowe kierunki rocznych studi�w podyplomowych Zak�adu Nauk o Zdrowiu PUNO: Zarz�dzanie Opiek� Nad Osobami Starszymi i Zdrowie Publiczne.


Zarz�dzanie Opiek� Nad Osobami Starszymi
Zdrowie Publiczne

SZCZEGӣY: Zarz�dzanie Opiek� Nad Osobami Starszymi... | Zdrowie Publiczne...
Rektor PUNO: Prof. dr Tomasz J. Ka�mierski

LONDYN, 28 czerwca 2017
Dzisiaj, 28 czerwca 2017, nowym Rektorem Polskiego Uniwersytetu Na Obczy�nie w Londynie zosta� wybrany prof. dr Tomasz J. Ka�mierski. Gratulujemy! Swoje obowi�zki prof. Ka�mierski obejmuje 1 wrze�nia 2017. Dzi�kujemy jednocze�nie Pani prof. dr hab. Halinie Taborskiej, Rektorowi PUNO w latach 2011-2017, za jej wk�ad w rozw�j naszej Uczelni. Podzi�kowania tak�e dla prof. dr. Stefana Sta�czyka, kt�ry r�wnie� nie b�dzie kontynuowa� funkcji kierowniczej na PUNO. Obowi�zki Prorektora przejmuje dr Gra�yna Czubi�ska, kt�rej sk�adamy gratulacje.


Akademicki Dzie� Europy 2017 w Londynie

LONDYN, 11 czerwca 2017


Polski Uniwersytet Na Obczy�nie, 65 lat po dekrecie Prezydenta RP na uchod�stwie - Augusta Zaleskiego, o nadaniu praw akademickich naszej Uczelni, wchodzi w kolejny etap dzia�alno�ci naukowej w Londynie. Za spraw� stara� podj�tych przez nasz� kom�rk� ds. rozwoju, Unia Europejska przyzna�a nam statut akademickiej jednostki badawczej na pe�nych prawach uniwersyteckich.

Dzi�ki temu PUNO uczestniczy ju� w pierwszym mi�dzynarodowym projekcie naukowo-badawczym Unii Europejskiej pod nazw� "TICASS", w realizacji kt�rego wsp�pracujemy z uczelniami z Polski, Czech, W�och i RPA. I nawet pomimo opuszczania przez Zjednoczone Kr�lestwo struktur Unii Europejskiej, nadany nam statut pozostanie wa�ny r�wnie� po Brexicie.

Celebruj�c ten sukces, PUNO inicjuje now�, polsk� tradycj� w Wielkiej Brytanii: "Akademicki Dzie� Europy". Polscy akademicy z tej uczelni chc� by jeden dzie�, ka�dego roku, polska Spo�eczno�� w UK sp�dza�a odt�d ze szkoleniami, warsztatami i wyk�adami, kt�rymi aktualnie �yje nasz �wiat wsp�czesny.

W tym roku b�dzie to niedziela, 11 czerwca 2017. Zapraszamy do naszej siedziby na Hammersmith, budynek POSK, 3 pi�tro od godz. 10.00 do 18.00. Wst�p bezp�atny dla zarejestrowanych os�b doros�ych. Ilo�� miejsc ograniczona, decyduje kolejno�� zg�osze�. Patronat nad naszym wydarzeniem obj�o w tym roku: Stowarzyszenie M�odej Polskiej Emigracji, kt�re Uczestnikom eventu funduje pocz�stunek i napoje.
Szczeg�y: ULOTKA... | REJESTRACJA...
WYNIKI BADANIA: Polacy w Wielkiej Brytanii a Brexit

LONDYN, 8 czerwca 2017

UWAGA: wst�pne wyniki badania, kt�re PUNO prowadzi razem z SMPE
ZOBACZ: tutaj...Psychologia Biznesu w warunkach BREXIT

LONDYN, 3 maja 2017

BREXIT zbli�a si� wielkimi krokami. Polskie firmy w UK powinny by� na wszystko gotowe. Przygotuj si� z nami do zarz�dzania zmianami w swojej firmie. Kryzys kontrolowany to milowy krok w rozwoju.SZCZEGӣY: Zobacz...Nowe studia podyplomowe: PSYCHODIETETYKA

LONDYN, 2 maja 2017

Nowy kierunek studi�w podyplomowych PUNO, realizowanych przez nowy Zak�ad w strukturze Instytutu Nauk Spo�ecznych. Zak�ad Nauk o Zdrowiu zaprasza na swoj� jednoroczn�, 160-godzinn� "Psychodietetyk�". Dyplom w dzisiejszych czasach bardzo u�yteczny.SZCZEGӣY: Zobacz...TICASS - pierwszy projekt unijny PUNO

LONDYN, 1 maja 2017

Mi�o nam zakomunikowa�, �e w nast�pstwie niedawnego uznania naszej Uczelni przez Uni� Europejsk� za akademick� instytucj� badawcz� na pe�nych prawach uniwersyteckich, uczestniczymy w realizacji 4-letniego projektu o nazwie Technologie obrazowania w komunikacji, sztuce i naukach spo�ecznych (w skr�cie: TICASS).
Jego celem jest opracowanie modelu bada� oraz ich po�niejsza analiza na temat mo�liwo�ci i ogranicze� wykorzystania technologii wizualnych we wsp�czesnej ikonosferze w kontek�cie r�nic kulturowych, politycznych i ekonomicznych.
Opr�cz konkretnych cel�w naukowych, celem tego projektu jest stworzenie d�ugoterminowej wsp�pracy pomi�dzy o�rodkami naukowymi w pi�ciu krajach.
Opr�cz nas, wiodacymi beneficjentami projektu s�: Stowarzyszenie Nauka i Kultura (Polska), Akademia Sztuki w Szczecinie (Polska), Jan Evangelistan University (Czechy), University of Macerata (W�ochy), University of the Witswatersrand (RPA).
Program przewiduje szereg wydarze� naukowych tj: konferencje, wystawy, warsztaty, publikacje. Zwie�czeniem projektu b�dzie wydanie 4 wsp�lnych antologii, a tak�e artyku��w naukowych po�wi�conych istocie projektu. Szczeg�y ju� wkr�tce...SZCZEGӣY: www.ticass.euJubileusz 75-lecia PUNO & Nowy rok akademicki 2014/15

LONDYN, 17 pa�dziernika 201417 pa�dziernika 2014 mia�a miejsce wyj�tkowa uroczysto�� w historii PUNO. �wi�towali�my 75-lecie powstania Polskiego Uniwersytetu Na Obczy�nie oraz inaugurowali�my rok akademicki 2014/2015. W Sali Teatralnej POSK zgromadzi�o si� wiele Os�b, z Pani� Prezydentow� Karolin� Kaczorowsk� i Panem Ambasadorem Witoldem Sobkowem na czele. Go�cili�my niekt�rych Patron�w Honorowych 75-lecia PUNO, w tym m.in. Senatora Andrzeja Persona i Ks. Pra�ata Stefana Wyl�ka. Pani Rektor - prof. Halina Taborska otrzyma�a z r�k Pana Ambasadora Krzy� Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany jej przez Pana Prezydenta Komorowskiego, a nast�pnie wyg�osi�a przem�wienie 75-lecia: "Historia, tera�niejszo�� i przysz�o�� PUNO". Po tym wyg�oszony zosta�, przez dr Agnieszk� Ko�cia�sk� z Uniwersytetu Warszawskiego, ciekawy wyk�ad inauguracyjny, dotycz�cy pierwszej Kobiety - Rektor PUNO, prof. Cezarii Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz J�drzejewiczowej. Nast�puj�ce po nim rozdanie �wiadectw Absolwentom studi�w podyplomowych PUNO, stanowi�o preludium wr�czenia dw�ch doktorat�w honoris causa PUNO. Pierwszy dla prof. Andrzeja �akiego (laudacja: prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk). Drugi dla prof. Alicji Moskalowej (laudacja: prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk). Na zako�czenie prof. Taborska przedstawi�a tre�� broszury jubileuszowej PUNO, w kt�rej mog� Pa�stwo znale�� m.in. kilkana�cie wierszy czworga bardzo wa�nych dla PUNO Autor�w: prof. Bujnowskiego, prof. Paszkiewicza, Krystyny Bednarczyk i Boles�awa Taborskiego. Po uroczysto�ci wyst�pi� znakomity ch�r Schola Gregoriana

=> Galeria zdj�� autorstwa Ma�gorzaty Skibi�skiej do obejrzenia: Tutaj...Konferencja Naukowa PAU - PUNO
"EuroEmigranci.PL"

KRAK�W,  23  wrze�nia  2013
W poniedzia�ek, 4 lutego 2013 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie og�osi�o wyniki konkursu na realizacj� zadania publicznego: "Wsp�praca z Poloni� i Polakami za granic� w 2013r." Mi�o nam zakomunikowa� o tym, �e wsp�lny wniosek projektowy PAU-PUNO znalaz� znacz�ce uznanie w oczach Komisji konkursowej. W siedzibie Polskiej Akademii Umiej�tno�ci w Krakowie - we wrze�niu 2013, konferencja naukowa: "M�oda polska emigracja w UE jako przedmiot bada� psychologicznych, socjologicznych i kulturowych - EuroEmigranci.PL", sta�a si� faktem.

Zobacz: www.euroemigranci.plTworzymy projekt UE "TICASS"
Poradnik...
Rodzice Dzieci Dwuj�zycznych!

The 75th Anniversary of PUNO

_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510

_________________________________