Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


Doktorat  w  Londynie

Seminaria doktoranckie po polsku na PUNO w Londynie.

Opiekunem merytorycznym seminarium doktoranckiego Instytutu Nauk Społecznych PUNO jest:

dr Agnieszka Szajner
Wicedyrektor Instytutu
Nauk Społecznych PUNOAby dołączyć do seminarium doktoranckiego na PUNO, prześlij do nas swoje CV wraz z listem motywacyjnym. W następstwie tego zostanie przeprowadzona z Tobą rozmowa kwalifikacyjna. Pobierz też i wydrukuj ten dokument: Prawa i obowiązki...

KONTAKT:


E-mail:
doktorat@puno.edu.pl
REGULAMIN
Seminarium Doktoranckiego

1. Na seminarium przyjmowani są kandydaci ze stopniem magistra.

2. Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie PUNO dyplomu magisterskiego, CV oraz wypełnić na miejscu ‘kartę wpisu’.

3. Przed przyjęciem na seminarium obowiązkowa jest rozmowa kwalifikacyjna.

4. Kandydaci są przyjmowani na okres minimum 2 lat a maximum 6 lat.

5. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Na program dydaktyczny składa się 8 seminariów i dwie indywidualne konsultacje oraz 4 seminaria w języku angielskim.

6. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność prowadzi do skreślenia z listy bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.

7. Opłata za seminarium jest płatna z góry za cały rok i wynosi £400. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty, pierwszej do połowy października, a drugiej do połowy lutego każdego roku akademickiego.

8. Seminarzyści są zobowiązani do zaprezentowania postępów w swojej pracy raz na semestr (dwukrotnie w ciągu roku akademickiego).

9. PUNO gotowe jest do udzielania pomocy w znalezieniu opiekuna naukowego pracy i promotora.

10. Seminarzyści mogą zaproponować swojego opiekuna naukowego i promotora.

11. Przed przystąpieniem do obrony pracy doktorskiej seminarzyści muszą zdać lub przedstawić zaświadczenie o zdaniu egzaminu z języka obcego, zdać egzamin z wybranej dyscypliny naukowej oraz swojego przedmiotu kierunkowego. Dyscypliny dodatkowe do wyboru w naukach humanistycznych i społecznych to: filozofia, historia, pedagogika, nauki o polityce, socjologia, psychologia.

12. Kandydaci powinni wykazać posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym, wymienionym w wykazie czasopism naukowych. Zalecany jest też udział w przynajmniej dwóch konferencjach naukowych.

___________________________________________________________________________


dr Michał Garapich
"Doktorat w Londynie" - nowa akcja ZPS PUNO
LONDYN, 5 marca 2011AUTOR: Anamika KumarPolski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie - uczelnia z ponad 70-letnią tradycją w kształceniu Polaków na emigracji, organizuje dla polskich Magistrów w UK pierwszy "Dzień Otwarty Seminarium Doktoranckiego" Zakładu Psychologii Stosowanej. Event odbył się w siedzibie PUNO. W programie dnia znalazł się najpierw warsztat dotykający problemu, jakim jest "Stres Akulturacyjny". Warsztat ten prowadziła Marta Sordyl (kierująca ZPS), razem z doktorantką PUNO - Moniką Kmiecik.Uczestnicy mieli okazję stawić czoła zagadnieniom takim jak: nabywanie kompetencji w innej kulturze, "szok kulturowy" czy "mistrzostwo dwukulturowe". Wśród obecnych znalazło się wielu pedagogów, psychologów i socjologów, którzy pracują na co dzień z tymi zagadnieniami, a na warsztacie mogli pogłębić swoją wiedzę. Były także osoby, dla których głównym celem była chęć zrozumienia doświadczeń, które każdy z nas napotyka w odmiennym środowisku, w realiach nowej dla nas kultury.Warsztat poprowadzony przez Martę Sordyl i Monikę Kmiecik okazał się niezwykle cennym doświadczeniem, gdzie bardzo ciekawie zaaranżowana mieszanka teorii, ćwiczeń i dyskusji, przyniosła wszystkim - jak się okazuje - ogromny zysk, nie tylko pod względem zawodowym, ale również prywatnym.Po warsztacie wszyscy otrzymali zaświadczenia o swoim uczestnictwie w nim. Dokumenty te PUNO wystawia zawsze w wersji dwujęzycznej. Przydają się one do włączenia w portfolio zawodowe. Potwierdzają, po polsku i po angielsku, że dana tematyka nie stanowi czegoś obcego dla posiadaczy tych zaświadczeń.Druga - główna część "dnia otwartego", związana była ze stricte akademicką częścią działalności Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie. Każdy mógł uczestniczyć w otwartym seminarium doktoranckim, poprowadzonym przez dr. Michała Garapicha* - Antropologa Społecznego, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie naukowca i wykładowcę m.in. na Roehampton University w Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism (CRONEM).Dr Garapich poświęcił swój wykład obecnej sytuacji na uczelniach brytyjskich, sposobom na dofinansowanie projektów badawczych oraz wybranym elementom metodologii. Wykład okazał się niezwykłym wsparciem dla młodych, polskich naukowców oraz zachętą dla tych, którzy chcieliby w przyszłości kontynuować swoją działalność naukową na uczelniach brytyjskich. Dzień był długi i owocny, a nawiązane kontakty, nowe doświadczenia i wiedza wzbogaciły zarówno uczestników wydarzenia, jak i sam Uniwersytet.* Michał P. Garapich jest antropologiem społecznym; doktorat pisany pod kierunkiem prof. Zdzisława Macha obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2008 roku. Praca dotyczyła roli migracji w kulturze polskiej, etniczności i relacji władzy w środowiskach polskich w Wielkiej Brytanii. Jego zainteresowania skupiają się na problematyce strategii migracyjnych, transnarodowości, nacjonalizmu, rasizmu i kulturowych aspektów bezdomności, biedy i konsumpcji alkoholu. Obecnie pracuje w Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism na Uniwersytecie Roehampton gdzie dla londyńskich samorządów prowadził szereg projektów badawczych dotyczących konsekwencji migracji z krajów Europy Wschodniej dla lokalnej polityki społecznej. Jego badania finansowane były także przez Economic and Social Research Council, Unie Europejska, media (BBC, C4) i firmy prywatne (UBS, Żywiec). Dr Garapich jest członkiem redakcji Studiów Migracyjnych - Przeglądu Polonijnego, naukowego kwartalnika wydawanego przez Polska Akademie Nauk. Specjalny numer pisma poświęconego migracjom z Polski do Wielkiej Brytanii pod jego redakcja ukaże się w połowie 2011 roku.


Cele i działalność seminarium doktoranckiego* w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie:

SEMINARIUM:

- wspomaga doktorantów na każdym etapie pisania pracy doktorskiej

- oferuje wiedzę między innymi z zakresu:

=> formułowania tematu pracy doktorskiej
=> sporządzania bibliografii
=> struktury pracy
=> metodologii
=> pisania artykułów naukowych


- pomaga w otwarciu przewodu doktorskiego na PUNO lub innej uczelni polskiej, jak również w znalezieniu opiekuna naukowego

- zapewnia wsparcie profesorów w formie konsultacji projektów badawczych oraz w przygotowaniu publikacji naukowych

Seminaria doktoranckie dodatkowo:

- dają możliwość udziału w konferencjach naukowych PUNO, jak również zdobycia doświadczenia w ich organizacji

- zapewniają kontakt z polskim światem akademickim w Londynie, jak również z akademikami pracującymi na krajowych uczelniach polskich i brytyjskich

- dają możliwość zdobycia doświadczenia dydaktycznego poprzez prowadzenie wykładów, ćwiczeń lub warsztatów na PUNO

- umożliwiają udział w Kole Naukowym Studentów i Doktorantów PUNO oraz realizowania w jego ramach rozmaitych projektów


* Seminarium doktoranckie na PUNO realizuje indywidualną ścieżkę pisania pracy doktorskiej.

_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________