Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


- Zakład Badań Nad Emigracją -Pracownicy Zakładu:

Kierownik Zakładu:
p.o. dr Agata Błaszczyk Sawyer


Asystenci:
mgr Joanna Rachwał
mgr Wojciech Klas
mgr Rafael Christian Gallera
mgr Magdalena Górka

Członek honorowy:
prof. Bolesław Indyk

_________________________


SPRAWOZDANIA:Sprawozdanie ZBNE, 2012-2013Sprawozdanie ZBNE, 2011 - 2012KONFERENCJA KWIETNIOWA 2015:  "Wizerunki Polski
i Polaków w podręcznikach oraz mediach brytyjskich"


LONDYN, 11 kwietnia 2015Piąta międzynarodowa Konferencja Kwietniowa PUNO, dedykowana jak co roku pamięci ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego, odbyła się w Londynie, w sobotę - 11 kwietnia 2015. Jej tytuł to: "Wizerunki Polski i Polaków w podręcznikach oraz mediach brytyjskich".
Konferencja organizowana była we współpracy z naszą Ambasadą w Londynie, trwała jeden dzień i złożyło się na nią 12 referatów oraz panel dyskusyjny.
Na konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych przez zespół pracowników Zakładu Badań Nad Emigracją Polską PUNO, a także prace uczonych polskich i brytyjskich, podejmujących próbę krytycznej oceny wizerunków Polski i Polaków w podręcznikach oraz mediach brytyjskich.


Wśród omawianych zagadnień Konferencji Kwietniowej PUNO 2015 znajdowały się:

- omówienie raportu sporządzonego na zlecenie Ambasady RP w Londynie, zatytułowanego "Wizerunek Polski i Polaków w podręcznikach brytyjskich" oraz analiza obrazu Polski i Polaków utrwalanego w świadomości społeczeństwa brytyjskiego
- prewencja i interwencje podejmowane przez polską dyplomację dla przeciwdziałania nieprawdziwym informacjom i krzywdzącym sądom dotyczącym historii i tearaźniejszości społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii jak również Polski w podręcznikach i mediach brytyjskich
- obraz Polaka Katolika w brytyjskim piśmiennictwie katolickim
- przyczyny i konsekwencje negatywnych stereotypów Polski i Polaków

Bardzo gorąco zapraszamy do udziału w konferencji oraz debacie naukowej wszystkie osoby i instytucje, które zainteresowane są mechanizmami stereotypowania mniejszości narodowych, a w szczególności wpływem rozpowszechnianych stereotypów na stosunki pomiędzy społeczeństwem przyjmującym i przybyszami z innych krajów. Jednym z celów jest także prostowanie błędów dotyczących faktów historycznych w podręcznikach i mediach brytyjskich oraz refleksja nad formowanym obecnie obrazem Polski i Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii.

FOTOGALERIA...


- PROGRAM KONFERENCJI -


POBIERZ...


Zespół Programowo - Organizacyjny Konferencji Kwietniowej 2015:

Prof. dr hab. Halina Taborska, przewodnicząca, PUNO
Prof. dr hab.Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, wiceprzewodnicząca, UJK
Mgr Joanna Rachwał, sekretarz, PUNO

Członkowie Zespołu:

Mgr Agata Błaszczyk
Mgr Maria Dowgiel
Mgr Beata Howe
Mgr Wojciech Klas
Mgr Danuta Nadaj
Mgr Halina Stochnioł

Państwo Falkowscy
Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie
Warszawa, 27 października 2014


Filozofia na
             Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie

Ukazała się książka "Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie", pod redakcją Magdaleny Płotki, Joanny Pyłat i Artura Andrzejuka. Jest ona zwieńczeniem konferencji naukowej dedykowanej Rektorowi PUNO w latach 2002-2011, Prof. Wojciechowi Falkowskiemu. Konferencja ta mogła odbyć się przede wszystkim dzięki długoletniej przyjaźni z PUNO prof. Artura Andrzejuka. Miało to miejsce w Warszawie, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pod koniec roku 2012: "Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO), działający w Londynie, stanowi kontynuację Polskiego Uniwersytetu w Paryżu, który powstał zaraza po klęsce wrześniowej jeszcze w tym samym 1939 roku oraz różnych polskich ośrodków nauczania uniwersyteckiego, które działały w Wielkiej Brytanii w okresie wojny i w pierwszych latach powojennych. Rolę i dokonania PUNO podsumował prezydent Ryszard Kaczorowski pisząc, że siedemdziesiąt lat działania Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie przyczyniło się do zachowania narodowej tożsamości Polaków poza krajem, a więc wiary, tradycji, historii, kultury dokonań społecznych i naukowych, wspierając tym samym walkę emigracji niepodległościowej o wolną i suwerenną ojczyznę…" O przedmowę poproszona została obecna Rektor PUNO, prof. Halina Taborska: Przedmowa...

Relacja z wydarzenia na stronie UKSW: ZAPRASZAMY . . .ZOBACZ w KSIĘGARNI: Tuaj...
Zakład Badań Nad Emigracją

przy Instytucie Kultury Europejskiej PUNO
Plan pracy Zakładu na lata 2010 - 2013


CELE:


- Prowadzenie i koordynowanie badań nad historią emigracji, z uwzględnieniem fal emigracyjnych: 1945, 1968, 1981- 1989, przed 2004 i po rozszerzeniu struktur Unii Europejskiej.

- Współpraca z: Światową Rada Badań nad Polonią, Zjednoczeniem Polskim w Wielkiej Brytanii, Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej, University College London, oraz uczelniami krajowymi, wyrażająca się w wspólnie organizowanych konferencjach i sympozjach naukowych, realizacji poszczególnych programów dydaktycznych i badawczych.

- Promocja najnowszych badań i publikacji pracowników naukowych zakładu:


W opracowaniu:


- Wkład profesorów PUNO w dorobek naukowy krajów Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem badań: profesora Andrzeja Żaki, A. Iwańskiej i prof. Anderskiego.

- Historia starszego harcerstwa poza granicami kraju

- Wydanie albumu okolicznościowego poświęconego organizacji Friends of Poland (w j. angielskim; stron 110). Cel: przybliżenie Brytyjczykom działalności organizacji Friends of Poland. Organizacji powstałej w celu wspierania ruchu NSZZ "Solidarność", a po 1990 roku organizującej pomoc dla ludności polskiej zamieszkującej na terenach przedwojennych Kresów Wschodnich II RP. Termin realizacji projektu pierwsza połowa 2011 roku.

- Opracowanie i wydanie książki: Sylwetki doktorów honoris causa PUNO. Planowany termin realizacji 2012 r. (odpowiedzialna dr J. Pyłat).

- Realizacja projektu badawczego: Zabiegi dyplomatyczne Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych w Wolnym Świecie o uzyskanie odszkodowań dla polskich ofiar nazizmu niemieckiego w latach 1948 - 1970. Planowany czas realizacji projektu 2013 -2014.


Plany:


A) cykl wykładów na temat:


- Historii Starszego Harcerstwa poza granicami kraju

- Historii polskich organizacji charytatywnych funkcjonujących na terenie Wielkiej Brytanii w latach 1981-2009, w tym: Medical Aid for Poland, Friends of Poland, itp.

- Wybitnych osobistości emigracji niepodległościowej: polityków, działaczy społecznych, naukowców (w tym doktorów honoris causa PUNO)

- Wykłady autorskie prof. B. Indyka i dr B. Szwagrzaka (tematyka związana z prowadzonymi badaniami naukowymi)

- Sytuacja Polski w latach 90-tych z perspektywy emigracji politycznej: "polskiego Londynu" i "paryskiej Kultury"


B) Organizacja i udział pracowników naukowych Zakładu w międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym między innymi:


9 - 10 grudnia 2010, Poznań, Konferencja UAM w Poznaniu, przy współudziale Zakładu Badań nad Emigracją IKE PUNO: TRZECIA RZECZPOSPOLITA A POLONIA I EMIGRACJA, prelegenci: dr J. Pyłat

9 kwietnia 2011, Londyn, Konferencja Zakładu i IKE PUNO: Prezydenci i Rządy Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w walce o niepodległą Polskę w latach 1939 - 1990; Pierwsza z serii Konferencji Kwietniowych PUNO poświęconych pamięci Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie.


C) Projekty realizowane:


- realizację II część długofalowego projektu dr Joanny Pyłat: Migracja i adaptacja młodzieży polskiej w krajach Unii Europejskiej 2004 - 2012:

W 2009 roku, zakończyła się pierwsza część projektu, zatytułowana Wielka Brytania, a młodzież polska w latach 2004 - 2009. Celem tej części było zbadanie, w jakim stopniu polska młodzież, która po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w maju 2004 r.) rozpoczęła proces migracji do poszczególnych krajów Unii (w tym także na terytorium Zjednoczonego Królestwa i Republiki Irlandii) odnalazła się w nowej rzeczywistości społeczno - kulturowej. Istotną część projektu stanowiła analiza podejmowanych działań i różnych form aktywności kulturalnej młodych Polaków od maja 2004 do czerwca 2009 roku. Na tym etapie, na podstawie badań socjologicznych i obserwacji własnych, podjęto próbę określenia stopnia migracji i adaptacji młodzieży polskiej na terenie Zjednoczonego Królestwa (Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii Północnej) w latach 2004 - 2009. Skompletowano dokumentację na temat aktywności i działań młodych ludzi przybyłych do Wielkiej Brytanii po 2004 roku, a mianowicie: utworzonych przez nich organizacji, założonych sieci, sklepów, etc. i z perspektywy historycznej porównano to zjawisko z sytuacją po 1945 roku, kiedy na teren Zjednoczonego Królestwa także przybyła liczna (licząca około 200 tys. os.) ludność polska. Wyniki tych badań prezentowano już podczas: Konferencji, Wkład Wychodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii, PAU, Kraków 30 - 31 maja 2008 r., na której autorka wygłosiła referat, pt. Wkład najmłodszej emigracji w kulturę Wielkiej Brytanii; II Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, 4 - 6 września 2008 roku, PAU, Kraków; na której autorka wygłosiła referat:: Inicjatywy i kierunki działania polskich środowisk emigracyjnych w Londynie w latach 2004 - 2008. Zarys sytuacji; Sympozjum PUNO, Polski wkład w dorobek naukowy i kulturalny Wielkiej Brytanii, kwiecień 2009 r. Organizatorzy: PUNO, Ambasada i Konsulat Generalny RP; 2nd Congress of Polish Societies in the UK; Poland’s 5th anniversary in the UE, 25 - 26 kwietnia 2009, Londyn, UCL - University College London.


II część projektu realizowana jest na terytorium Belgii i obejmuje lata 2009 - 2012.

Fazę końcową stanowić będzie podsumowanie i sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań i posiadanego stanu wiedzy, na temat historycznych zmian zachodzących na terenie Zjednoczonego Królestwa wśród mniejszości polskiej, w tym w polskim Londynie oraz społeczności polskiej w Belgii. Planowany termin zakończenia projektu: 2013 rok. Forma: publikacja. Kontynuacja zespołowego programu badawczego: "Polska kultura literacka i artystyczna w Wielkiej Brytanii", obejmujący 5 bloków tematycznych: Sylwetki twórców i pisarzy; Instytucje kultury; Wiarę i obyczajowość - polskie instytucje kościelne w Wielkiej Brytanii; Publicystykę kulturalną; Polską krytykę literacką w Wielkiej Brytanii oraz Dwujęzyczność w wychowaniu kulturowym. Kierownikiem części tego projektu jest prof. dr hab. Jan W. Sienkiewicz, kultury literackiej zaś - prof. dr hab. Ewa Lewandowska-Tarasiuk.

Koordynacja i kontynuacja badań mgr Magdaleny Górka, na temat: Perspektywy historycznej zmian językowych wśród emigrantów polskich osiadłych w Anglii po II wojnie światowej oraz nowej emigracji po roku 2004. Praca ta poświęcona będzie zmianom zachodzącym w języku polskim emigrantów mieszkających na terenie Anglii. Zostaną tu porównane dwie polskie fale emigracyjne: powojenna po roku 1945; oraz nowa emigracja, przybyła do Anglii po włączeniu Polski do Unii Europejskiej. Praca będzie zawierała zarówno tło historyczne jak i badania dotyczące zmian językowych oraz ich analizę. Jej celem jest również poruszenie zagadnienia samej kultury nauczania języka polskiego poza granicami kraju oraz przybliżenie i ukazanie wzorów "idealnych nauczycieli/wykładowców polonijnych". W rozdziale pierwszym, zatytułowanym: okoliczności zaistnienia osadnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii po roku 1945, omówiono sytuację polityczno- gospodarczą Polski oraz wypływające bezpośrednio z niej przyczyny osadnictwa polskiego na terenie Wielkiej Brytanii w tamtych latach. Część ta w znacznej mierze oparta będzie na wywiadach, osobistych przeżyciach, nigdy nie publikowanych dotąd listach, notatkach i relacjach, wiekowych przedstawicieli świata kultury i nauki żyjących jeszcze na terenie Anglii a także na obszernych, bardzo cennych materiałach archiwalnych PUNO. Znaczna część wypowiedzi poświęcona jest procesowi rozwoju kultury i oświaty, które stanowią kolebkę dla rozwoju języka - przedmiotu badań niniejszej pracy.

Projekty zrealizowane:

Jak wspomniano, wśród projektów, programów dydaktycznych i badawczych, znajduje się, m.in. organizacja konferencji i sympozjów naukowych. W poprzednich latach zorganizowano:

19 maja 2007 roku (na terenie Ambasady RP w Londynie), przy współudziale Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii i Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej, konferencję polsko - angielską "Polski wkład w naukę i kulturę brytyjską". Podczas spotkania referenci z terenu Wielkiej Brytanii (wybitni uczeni i twórcy polskiego pochodzenia) przedstawili swe osiągnięcia w rozmaitych dziedzinach nauki lub kultury.

15 - 16 czerwca 2007 (w salach POSK), w związku z obchodami roku gen. W. Andersa (z inicjatywy ówczesnego prorektora prof. R. Chmielowca i dr Joanny Pyłat) zorganizowano konferencję poświęconą generałowi Władysławowi Andersowi. W obradach udział wzięli wybitni znawcy przedmiotu z: Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii. Dwudniowe rozważania zakończyły się, m.in. zebraniem materiałów konferencyjnych, opublikowanych w formie książkowej w czerwcu 2008 r., General Władysław Anders soldier and leader of the free Poles in exile, edited by: Joanna Pyłat, Jan Ciechanowski, Andrzej Suchcitz, Londyn 2008.

30/31 maja 2008 - odbyła się konferencja, przygotowana wspólnie z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie, na temat "Wkładu wychodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii", PUNO, wiosna 2009.

W latach wcześniejszych dydaktyka Zakładu wyrażała się także w prowadzeniu Szkół letnich dla studentów z Polski. Szkoły te, zaprojektowano dla studentów krajowych (w grupach nie większych niż 15 osób). Uczestnicy zajęć mogli zapoznać się z różnymi aspektami życia społecznego i politycznego współczesnej Wielkiej Brytanii, a w szczególności z życiem i specyfiką wieloetnicznego społeczeństwa, w tym polskiej mniejszości narodowej. Prowadzący zajęcia zwracali szczególną uwagę na zapoznanie kursantów z bogatą kulturą artystyczną Wielkiej Brytanii, której epicentrum stanowi dzisiejszy Londyn. Kursy prowadzono zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zajęcia obejmowały: wykłady, seminaria, pokazy dokumentalnych filmów angielskich (dotyczących współczesnej kultury i sztuki brytyjskiej), wizyty w londyńskich muzeach i instytucjach polonijnych.

Wykład dr Bogdana Szwagrzaka - Harcerstwo poza granicami kraju.

Zakład, w ramach IKE, organizował również wykłady wszechnicowe i promocje książek. Szczególnie tych, które swoją tematyką dotykały rozmaitych aspektów historii polskiej emigracji:

- "Moja Radość pisania... Strofy znad Tamizy i znad Wisły" - pod red. prof. dr E. Lewandowskiej-Tarasiuk.
- Joanna Krystyna Pyłat, PUNO. Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Pułtusk-Londyn 2010.

Joanna Rachwał - nauczyciel, pedagog, choreoterapeuta. Absolwentka Pedagogiki i Psychologii. Od roku 2012 zastępca kierownika Zakładu Badań nad Emigracją PUNO w Londynie. Słuchaczka seminarium doktoranckiego w Londynie. Rozprawa doktorska "Taniec jako forma terapii w wielokulturowym środowisku Londynu". Z pochodzenia Noworudzianka. Animatorka wielu wydarzeń społeczno - kulturalnych, założyciel i choreograf dużej ilości zespołów młodzieżowych, działających przy ośrodkach kulturalnych, szkołach, przedszkolach. Scenarzysta, reżyser i choreograf między innymi Teatru Tańca działającego przy Miejskim Centrum Kultury oraz Teatrze imienia Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy Zdroju. W latach 2002 - 2006, choreoterapeuta, nauczyciel, wychowawca w Sanatorium Dziecięcym w Polanicy Zdroju. Za swoją działalność nagrodzona kilkoma dyplomami Ministerstwa Kultury oraz Sejmiku Dolnośląskiego. Od roku 2007 nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej na Balham.


mgr Wojciech Klas
- Asystent Zakładu Badań nad Emigracją, członek Senatu, archiwista i doktorant studiów doktoranckich PUNO oraz bibliotekarz (obecnie w Bibliotece Polskiej w Londynie). Absolwent UWM w Olsztynie, współpracownik Fundacji im. Kościelskich w Genewie, współtwórca projektu Wizerunek Polski i Polaków w podręcznikach brytyjskich we współpracy z ZbnE PUNO i Ambasadą Polską w Londynie. Porządkował archiwum Fundacji Kościelskich, współporządkował zespół archiwalny tzw. skrzyń w Studium Polski Podziemnej w Londynie oraz dokumenty Koła Byłych Żołnierzy AK - Oddziału w Londynie. Jako autor projektu Polskiego dziedzictwa archiwalnego organizacji społecznych i osób prywatnych w Londynie prowadzi badania naukowe w tym zakresie. Uczestniczy w konferencjach i sympozjach naukowych (Olsztyn 2004, Olsztyn 2008, Londyn 2013, Ostrów Świętokrzyski 2014, Londyn 2014). Jest współautorem (z prof. Janem Zielińskim) książki pt. Kościelscy: ród, fundacja, nagroda (2011), a także autorem artykułów naukowych i popularnonaukowych ("Archeion" -Warszawa, "Archiwista Polski" - Toruń, "Odra" - Wrocław, "Pamiętnik Literacki" - Londyn, "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza" - Londyn, "Polski Słownik Biograficzny" - Kraków, "Edycja Źródeł" - Toruń, "Nowa Kronika Wałbrzyska" -Wałbrzych).mgr Rafael Christian Gallera
- Wykształcenie: absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Birkbeck College the University of London (Certificate in Management); Publikacje:
- Gallera Rafael C., Antologia Szkół Podchorążych PSZ na Zachodzie w czasie i po II wojnie światowej, Londyn 2002.
- Gallera Rafael C., Opieka nad cmentarzami i grobami wojennymi [w:] LI Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Londyn 2008; Fragment spisu bitew i potyczek z Powstania Kościuszkowskiego [w:] LIII Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Londyn 2010.
- Gallera Rafael C., Definicja cmentarza i cmentarza wojennego w ustawodastwie na ziemiach polskich od konca XVII wieku do czasów współczesnych [w:] Definicja"Dziedzictwo i Pamięć Września 1939 na Mazowszu, Warszawa 2013.
Współzałożyciel Muzeum Ziemi Makowskiej i Garnizonu Różan; wieloletni współpracownik oraz wolontariusz tej placówki. Udział w konferencjach naukowych: "Fortyfikacja rosyjska na ziemiach polskich. Stan badań i problemy ochrony." Konferencja naukowa, zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji i Generalnego Konserwatora Zabytków. Modlin 1994. Członkostwo: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie w Londynie. Mazowiecko - Podlaskie Towarzystwo Historyczne.


_


mgr Magdalena Górka - absolwentka polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 nauczyciel klasy maturalnej (GCSE) w Szkole Przedmiotów Ojczystych na Balham w Londynie, gdzie od 2009 roku pełni funkcję zastępcy kierownika. Od listopada 2008 roku Członek Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej Zagranicą. Studentka seminarium doktoranckiego PUNO, gdzie pisze pracę doktorską na temat zmian językowych. Interesuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego.


SPONSORZY KONFERENCJI KWIETNIOWEJ 2015:

Ambasada RP w Londynie

M. B. Grabowski Fund

Polonia Aid Foundation Trust

Fundacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów

Zjednoczenie Polskie
w Wielkiej Brytanii

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie

------------------ UWAGA -------------------

Promocja  najnowszej książki
dr Joanny Pyłat, Wicedyrektor IKE PUNO: "Friends of Poland", która to książka jest do nabycia  w księgarniach POSK, Veritas w Londynie.  ZAPRASZAMY!

--------------------------------------------------_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________