Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


Materiały do pobrania- ZDROWIE PUBLICZNE -Kontakt z nami


Twój dyplom w jeden rok!Pobierz aplikację na swoje studia.Twoja karta studenta w UK czeka

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe "Zdrowie Publiczne" adresowane są do absolwentów uczelni wyższych, posiadających co najmniej tytuł licencjata w obrębie nauk społecznych, ekonomicznych lub medycznych.

Cel naszych studiów:

Celem studiów jest podniesienie kompetencji słuchaczy poprzez wykształcenie kluczowych umiejętności praktycznych, opartych o wiedzę i praktykę pozwalających na prowadzenie zadań w systemie ochrony zdrowia, szczególnie z uwzględnieniem standardów brytyjskich i innych krajów Unii Europejskiej:

1. Dokonywania oceny stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych populacji w oparciu o dostępne wskaźniki oraz podejmowane badania terenowe i na tej podstawie planowanie i prowadzenie działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia populacji (promocja zdrowia, programy profilaktyczne, inicjowanie działań instytucjonalnych, międzyinstytucjonalnych itp.).
 
2. Identyfikowania czynników warunkujących zdrowie włącznie z determinantami środowiskowymi, społecznymi, ekonomicznymi, określania ich wpływu na zachowania zdrowotne jednostek i populacji, zdolności do niwelowania wpływu czynników negatywnych poprzez realizowanie polityki prozdrowotnej opartej m.in. o realizację programów profilaktycznych, inicjowanie działań instytucjo-nalnych, międzyinstytucjonalnych itp.

3. Skutecznego kształtowania polityki zdrowotnej na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju (współpraca z administracją na szczeblu samorządowym i centralnym, organami przedstawicielskimi, instytucjami odpowiedzialnymi za kontraktowanie i finansowanie świadczeń zdrowotnych, korporacjami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, organizacjami międzynarodowymi, prasą, radiem i telewizją jak również stowarzyszeniami samopomocowymi organizowanymi przez osoby chore lub zagrożone chorobą).

4. Właściwego kierowania podmiotami leczniczymi różnych szczebli będących przedsiębiorcą lub niebędących przedsiębiorcą oraz kształtowania polityki zdrowotnej w szczególności w oparciu o współczesną wiedzę z dziedziny medycyny, nauk społecznych i prawnych oraz posługiwania się w swojej działalności rachunkiem ekonomicznym i współczesnymi technikami marketingu i zarządzania.

5. Właściwej interpretacji i prawidłowego stosowania obowiązujących norm prawnych w obszarze funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz w relacji z pacjentem, w szczególności powinności zawodowych, praw pacjenta i samorządu zawodowego.

6. Kierowania siłami i środkami opieki zdrowotnej w sytuacjach kryzysowych. Analizy i interpretacji danych liczbowych i wskaźników przygotowanych w systemie obowiązującej sprawozdawczości oraz danych z badań specjalnie prowadzonych przez instytucje krajowe i międzynarodowe.

7. Samodzielnego przygotowywania i kierowania programami i projektami profi-laktycznymi i leczniczymi oraz przygotowania przekazu medialnego tych zagadnień. Przedstawienia wyników badań naukowych w postaci prezentacji, referatu zawierających opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań.

8. Samodzielnego przygotowania i prowadzenia badań pozwalających na ocenę stanu zdrowia określonych grup ludności a także badania zjawisk mających wpływ na zdrowotność albo związanych ze zdrowotnością w tym zaprojektowania kwestionariusza, założenia bazy danych i przygotowania ich do analizy statystycznej oraz przeprowadzenie obliczeń przy użyciu pakietu statystycz-nego, zinterpretowanie wyników, a także dobór sposobu ich przedstawienia oraz posługiwania się komputerem w codziennej praktyce zawodowej.

9. Szkolenia kadry w dziedzinie zdrowia publicznego.

10. Prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób i zagrożeń zdrowotnych oraz restytucji zdrowia.

11. Dobrego komunikowania się, prowadzenia negocjacji, przygotowania businessplanów, ofert i umów związanych z funkcjonowaniem placówek (programów) opieki medycznej lub placówek działających na rzecz zdrowia poprzez nabycie umiejętności kierowania i porozumiewania się w językach obcych z zespołami ludzkimi i korzystania z obcojęzycznej literatury fachowej.

12. Osiągnięcia wysokiego poziomu alfabetyzmu zdrowotnego, znajdującego odzwierciedlenie w umiejętności wyszukiwania i oceny wiarygodności źródeł informacji i dowodów naukowych, umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego.

Wykładowcy:

Język wykładowy: polski i angielski. Nasze zajęcia prowadzone są przez ekspertów - praktyków z wieloletnim doświadczeniem w Europie i Ameryce Północnej.

Dokumenty do złożenia:

- formularz rekrutacyjny i deklaracja wpłat czesnego do pobrania: TUTAJ...
- odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
- dwa zdjęcia legitymacyjne
- potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15 (dane do wpłat opłaty rekrutacyjnej znajdują się powyżej w prawej kolumnie strony, w tytule przelewu należy wpisać "NAZWISKO i IMIĘ" kandydata)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu PUNO osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie; 240 King Street, London W6 0RF

UWAGA: O przyjęciu na nasze studia decyduje spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji i kolejność zgłoszeń.

Program studiów i forma prowadzenia zajęć:

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w trakcie 9 zjazdów realizowanych średnio co 4 tygodnie. W programie 180 godzin dydaktycznych uwzględniających to, że stały wzrost w społeczeństwie ilości osób w wieku podeszłym i występowania zjawiska wielochorobowości stwarza potrzebę wyksztalcenia dobrze wyspecjalizowanych pracowników zdrowia publicznego (przygotowanych do szeroko zakrojonych działań na rzecz promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania chorobom).

Egzamin końcowy:

Warunkiem ukończenia naszych studiów jest pełna opłata za czesne, obecność na zajęciach i zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów, obrona pracy dyplomowej.

Promocyjna cena pierwszej edycji:

CZESNE: £1500 (w tym materiały dydaktyczne). Uwaga: Absolwenci studiów podyplomowych PUNO uprawnieni są do 20% zniżki .
Polish University Abroad
238-246 King Street (POSK)
London W6 0RF

e-mail: zps@puno.edu.pl

_________________________


Dane do przelewu czesnego:

Barclays Bank
Hammersmith Branch
75 King Street
London W6 9HY
United Kingdom

Account holder:
Polish University Abroad
Account Number: 60747025
Sort Code: 20-35-90

Przelewy z zagranicy:

Iban: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22

__________________________________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________